Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


1. Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler med Aktiv El A/S, CVR-nummer 21376906, (herefter benævnt ”Virksomheden”) ved dennes salg og levering af varer og ydelser til både private og erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag
Betingelserne finder anvendelse i alle tilfælde, hvor arbejder udføres i regning. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for Virksomhedens salg og levering af ydelser til Kunden (herefter benævnt ”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

Hvis der er indgået aftale om anvendelse af AB-regelsæt, gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser i tillæg hertil.

3. Pris og betaling
Arbejderne udføres i regning, medmindre parterne udtrykkeligt har indgået aftale om en fast pris for arbejdernes udførelse. Hvis der er indgået aftale om fast pris, omfatter denne pris alene de arbejder, der udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller parternes Aftalegrundlag i øvrigt. Øvrige arbejder og tillægsarbejder udføres i regning. Alle priser er eksklusive moms for erhverv og inkl moms i forbrugerforhold. Kunden skal betale alle fakturaer for ydelser senest på forfaldsdatoen, der er anført i fakturaen, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Køb på kredit og ejendomsforbehold
Hvis der indgås aftale mellem parterne om, at Kunden køber en vare på kredit/udskudt betaling, kan indgås samtidig aftale mellem parterne om ejendomsforbehold. Dette medfører, at ejendomsretten til varen først overgår til Kunden, når købesummen er fuldt ud betalt. Hvis Kunden misligholder sin betalingspligt, er Virksomheden berettiget til at tage varen retur. Virksomhedens anvendelse af ejendomsforbeholdet afskærer ikke Virksomheden for samtidig at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser, ligesom Virksomheden kan kræve rente og omkostninger dækket hos Kunden.

5. Forsinket betaling
Hvis Kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, er Virksomheden berettiget til at standse arbejderne, indtil betaling er sket. Videre er Virksomheden berettiget til at opkræve rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura samt påløbne renter senest 5 hverdage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over krav på rente tillige ret til at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende herunder hæve aftalen og tage effekter, der er bestilt til entreprisen, men endnu ikke installeret retur uden yderligere varsel. Hvis der er indgået aftale om ejendomsforbehold jf. pkt. 4 ovenfor, er Virksomheden berettiget til at tage varer retur desuagtet, at Kunden har foretaget delvis betaling for varen.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
Virksomhedens tilbud er gældende i det antal dage, der er specifikt angivet i tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hånde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler Kunden andet. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering
Virksomheden leverer sine varer og ydelser senest til den tid, der er aftalt mellem parterne. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Kunden skal undersøge alle varer og ydelser hurtigst muligt efter aflevering. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering
Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af ydelser, informerer Virksomheden Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og, om muligt, ny forventet leveringstid. Hvis Virksomheden undlader at levere sin ydelse senest 60 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden ansvar for, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering. Allerede leverede delydelser kan kun kræves tilbageleveret mod fuld refusion, hvis varen er intakt og fri for skader, tegn på brug og slitage og fremstår i en ikkeforringet stand.

9. Garanti
Køb af en vare
For så vidt køb af varer, gælder Købelovens regler om garanti og reklamationsfrister. Virksomheden garanterer, at ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 6 måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til Kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en anerkendt fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til Kunden af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 arbejdsdage, kan Kunden kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til den dokumenterede udgift forbundet med udbedring af manglen, dog under hensyntagen til offergrænsebetragtninger og Kundens tabsbegrænsningspligt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af disse Betingelser.

Køb af en ydelse
Købeloven finder ikke anvendelse ved Virksomhedens levering af en ydelse, herunder entreprisearbejder. Her gælder i stedet de almindelige reklamationsregler: Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal denne straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden Kunden, om reklamationen anerkendes og hvornår fejlen eller manglen i givet fald vil blive afhjulpet.

Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en anerkendt fejl eller mangel inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til Kunden af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 arbejdsdage, kan Kunden kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til den dokumenterede udgift forbundet med udbedring af manglen, dog under hensyntagen til offergrænsebetragtninger og Kundens tabsbegrænsningspligt. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af disse Betingelser.

I tillæg hertil gælder Forældelsesloven, hvorefter et krav forældes senest 3 år fra det tidspunkt, hvor manglen kunne konstateres og senest 10 år efter arbejdernes udførelse.

10. Ansvar
10.1 Almindelig ansvar
Virksomhedens ansvar for eventuelle fejl og mangler følger de almindelig danske erstatningsregler. Virksomheden har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring. I alle tilfælde vil Virksomhedens hæftelse været begrænset til Virksomhedens til enhver tid værende ansvarsforsikring med et beløb svarende til den maksimale dækning. Såfremt Virksomheden bliver pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Virksomheden skadesløs for ethvert krav, der overstiger Virksomhedens erstatningsbegrænsning i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

10.2 Produktansvar
Særligt for produktansvar er Virksomheden ansvarlig i henhold til de bestemmelser i Produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Virksomheden fraskriver sig ansvar for produktskader, der kan statueres i henhold til ethvert andet grundlag. I alle tilfælde vil Virksomhedens hæftelse for produktansvar været begrænset til Virksomhedens til enhver tid værende produktansvarsforsikring med et beløb svarende til den maksimale dækning. Såfremt Virksomheden bliver pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Virksomheden skadesløs for ethvert krav, der overstiger Virksomhedens erstatningsbegrænsning i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

11. Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Kunden loyalt bistå Virksomheden med udførelsen af enhver handling, der måtte være nødvendig for at dæmme op for tredjemands krav, herunder tillade Virksomheden at foretage nødvendige ændringer i udførte arbejder.

12. Behandling af personhenførbare oplysninger
Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation og Virksomhedens opfyldelse af parternes aftale.  

Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering). Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte den dataansvarlige, Søren Christiansen, på sch@aktivel.dk.

13. Gældende lov og værneting
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol. Værnetinget er Retten i Nykøbing Falster.