Persondatapolitik

EKSTERN PERSONDATAPOLITIK

1. GENEREL INFORMATION
Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om, at Aktiv EL A/S behandler per-sonoplysninger om dig.

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personop-lysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behand-lingen af dine personoplysninger.

Ved gennemlæsning af denne persondatapolitik, vil du blive oplyst om følgende forhold:

a) Hvilke oplysninger som behandles
b) Hvilken behandling som finder sted
c) Hvor længe behandlingen finder sted
d) Hvilke rettigheder du har som registreret
e) Hvem du kan rette henvendelse til hos Aktiv EL A/S
f) Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling

2. PERSONOPLYSNINGER – KUNDER
Aktiv EL A/S behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af vores tjene-steydelser. I forbindelse med dit køb, vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om at afgive navn og adresse, samt kontakt- og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at ef-fektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktu-reringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransak-tion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder mv.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores økonomi- og ordresystem i 5 år med hen-blik på kvalitetsstyring og kundeservice, herunder reklamationer, reparationer og genbestillin-ger.
Virksomhedens hjemmesider anvender cookies, som registrerer IP-adresse, søgehistorik og lignende med henblik på optimering af brugeroplevelsen, samt undersøgelse af adfærds-mæssige mønstre til brug for markedsføring. Du kan altid fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies. Der henvises til cookiepolitikken på www.aktivel.dk.
Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores be-handling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

3. PERSONOPLYSNINGER – MEDARBEJDERE
Aktiv EL A/S behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din ansættelse hos os.

I forbindelse med din ansættelse vil du blive anmodet om af angive navn, adresse, kontaktop-lysninger, personnummer og kontooplysninger, ligesom det enkelte ansættelsesforhold ofte vil indebære, at vi ligeledes vil indhente eller komme besiddelse af oplysninger om dine helbreds- og fagforeningsmæssige forhold, samt eventuelt diverse portrætfotos og din straffeattest.

Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er personaleadministration, herunder tilrettelæggelsen af din ansættelse hos Aktiv EL A/S, samt overholdelse af arbejds- og offentligretlige forpligtelser.

I den udstrækning vi måtte ønske at indhente eller anvende oplysninger, som ikke er direkte nødvendige for at varetage dit ansættelsesforhold, vil vi altid indhente dit samtykke.

Ovenstående behandling vil indebære videregivelse til offentlige myndigheder, herunder bl.a. SKAT, ATP mv., samt fagforeninger, lønadministrator, pensionskasser og lign.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet under din ansættelse hos os, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 5 år med henblik på varetagelsen af even-tuelle efterfølgende krav i anledning af ansættelsesforholdet.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores be-handling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

4. PERSONOPLYSNINGER – ANSØGERE
Aktiv EL A/S behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om en stilling hos os.

I forbindelse med din ansøgning vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om af angive navn, adresse, alder og kontaktoplysninger, samt dokumentere eventuelle faglige kvalifikationer. Du opfordres til ikke at afgive personfølsomme oplysninger i den ansøgning til os.

Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er at vurdere dine kvalifikatio-ner i relation til varetagelsen af den opslåede stilling.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med ansøgningsproces-sen, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 6 måneder med henblik på kontakt i forbindelse med eventuelle genopslag.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores be-handling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

5. DINE RETTIGHEDER
I forbindelse med behandlingen vil du ved henvendelse til Aktiv EL A/S have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

a) Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
b) Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
c) Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
d) Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
e) Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Aktiv EL A/S
Linkøpingvej 30
4900 Nakskov
CVR-nr. 21376906
Tlf: 54950300
Kontaktperson: Søren Christiansen

6. KLAGE
Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.nr.: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk